ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) เพื่อรายงานข้อมูลสถานการณ์การผลิตลำไยและการบริหารจัดการลำไย จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม