ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ของผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจราชการกรม และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม