ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 8 ท่าน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร นสก. และ นสต.

หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.)1. นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2. นางสาวเอมลิน พิพัฒนภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน3. นางสาวปรัชญา นุชสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง4. นายอายุมงคล แสนปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง

หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.)1. นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้2. นายอานนท์ บุญเหมย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน3. นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน4. นางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้