ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม