ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 💰

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาวสุดาพร ชัยฉกรรจ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อวิชา “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐ” โดยมีนางสาวเกศรา ศรีสนพันธุ์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เปิดโครงการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน