ไม่มีหมวดหมู่

เกษตรลำพูนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2567 ณ กัซซัน พาโนรามา กอล์ฟ คลับ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม