ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดลำพูน และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ของผู้บริหาร ในการกำหนดนโยบายต่างๆ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน