ข่าวประชาสัมพันธ์

กษตรลำพูน ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM)

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM) เพื่อหารือขอราชการต่าง ๆ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประจำปี 2565 การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน