ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมตรวจติดตามสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวพัชรี ธิคำลอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนาย เฉลิมพงศ์ พันธุ์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง ร่วมตรวจติดตามสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย ปี พ.ศ. 2565 ณ พื้นที่ตำบลน้ำดิบและตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน