ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมสัมมนาการนำเสนอผลงาน R2R

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R) ปี 2565 ครั้งที่ 4 หัวข้อการนำเสนอผลงานด้านพัฒนาบุคลากรและงานด้านประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีนางสาวปริญญารัตน์ ภูศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการสัมมนา