ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรร่วมขับเคลื่อนลำพูนสู่จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2565 ในหัวข้อ”การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษคร (ลำไย)” ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนางประนอม คำเที่ยง อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ ฯ สำนักงาน ก.พ.ร. หัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม