ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายไพศาล ใจเหิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ การขอใช้พื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และอุทยาน การขึ้นทะเบียน ส่งคืน ขอใช้ที่ดิน อาคารในที่ราชพัสดุ ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม