ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก.แปลงใหญ่ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัดลำพูน”

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน เพื่อขับเคลื่อนงาน และร่วมกับหารือแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ รวมถึงรวบรวมปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ ประธาน ศพก.และประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอเข้าร่วม ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน