ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.00 -12.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 8 อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้าราชการในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมฯ