ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพิจารณากลั่นกรองร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดลำพูน