ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุม จกบ. ครั้งที่ 4/2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09:30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน โดยมี น.ส.กมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 16 คน และได้รายงานการติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มเกษตรกรทำสวนทาขุมเงิน, กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลอุโมงค์ และกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลบ้านเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะหยุดดำเนินงาน