ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมเตรียมพร้อมรับรางวัลเลิศรัฐ ร่วมใจแก้จน 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและกลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมและร่วมซ้อมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาพืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยได้รับรางวัล การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ประเภท ร่วมใจแก้จน มีเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง รวมถึงประธานกลุ่มฯและสมาชิกกลุ่มฯเข้าร่วมการซ้อม ทั้งนี้มีกำหนดพิธีการรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 12 กันยายน 2565