ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดลำพูน”

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โดยนายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน