ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่ สร้างการรับรู้ และบูรณาการ การทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ สร้างความเข้าใจ บูรณาการการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและเงื่อนไข รวมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 ร่วมกัน

Leave a Reply