ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูน