ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำพูน

วันที่ 23 กันยายน 2565 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำพูน (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2565 เพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน