ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เตรียมพร้อมอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริม และพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่แเตรียมความพร้อม บูรณาการ. ละสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ เกษตรกรเป้าหมาย 400 ราย ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยแบ่งจุดและพื้นที่การอบรมเกษตรกร 9 จุดในพื้นที่ 8 อำเภอ

มนตรี ถ่ายภาพ รายงาน

Leave a Reply