ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ อ.แม่ทา และ อ.ป่าซาง ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร , ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) การบันทึกแผน -ผลการปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา และนายดำรงค์ จินะกาศ ประธาน ศพก.อำเภอแม่ทา , นางกฤษณา กันทะวังส์ เกษตรอำเภอป่าซาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนายไพฑูรย์ คำสุข ประธาน ศพก.อำเภอป่าซาง ให้ข้อมูล ทั้งนี้การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ศพก. จะประเมิน เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. 1 ราย เกษตรกรผู้ใช้บริการ ศพก. 30 ราย และประเมิน จนท.ผู้รับผิดชอบงาน ศพก.ระดับอำเภอ 1 ราย เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของ ศพก.ต่อการพัฒนาการเกษตร ของชุมชน รวมถึงต่อตัวเจ้าของ ศพก. ว่าได้รับประโยชน์จากการเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างไรบ้าง ต้นทุนการผลิตลดลง รายได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือไม่

Leave a Reply