ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดลำพูน (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 2/2565