ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13:00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะกรรมการฯ มีคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 26 คน เพื่อกำหนดแนวทางยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำพูน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบตามภารกิจของหน่วยงานภาคี ให้เกิดการบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนภายในจังหวัดอย่างมีเอกภาพ

Leave a Reply