ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย