ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยจังหวัดลำพูน (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ 3/2565 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช