ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุม Zoom ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำโครงการเสนอของบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบเงินกู้ หรืองบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566