ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่อเมืองลำพูน มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้กับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัดลำพูน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง”