ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ระดับเขต