ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส. ลำพูน กลุ่มพืช ดำเนินการอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ศพก.เครือข่าย ต.บ้านธิ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ จิตโสภา และนางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ดำเนินการจัดอบรมกิจกรรมย่อย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการตัดแต่งช่อผลและการตัดแต่งหนัก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2563 งบพัฒนาจังหวัดลำพูน มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 45 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน


Leave a Reply