ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ และนวส. ร่วมประชุม AIC

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ AIC จังหวัดลำพูน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดยมีนายแสวง ทาวดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็นเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้1.ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) พ.ศ. 2563 และคัดเลือกกรรมการอื่น ๆ ไม่เกิน 10 คน 2.การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัด3.เสนอชื่อศูนย์ความเป็นเลิศ AIC และรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาขอจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ AIC4.การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศ AIC5.การพิจารณาร่างคู่มือการขับเคลื่อนศูนย์6.การจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ระดับจังหวัด