ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากลุ่มคน ลำพูน นำทีม ร่วม อบรม เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายอาทร วงษ์สง่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ กิจกรรม 2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตลำไยในรูปแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีการบรรยายให้ความรู้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน, ความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร และการบริการจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ ตลาดออนไลน์ มีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง เป้าหมายเข้าร่วมอบรมจำนวน 40 ราย โดยมีการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนแปลงใหญ่ลำไย ในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง 1 กลุ่ม

Leave a Reply