ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมมอบนโยบายผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566