ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ทีมคณะนิเทศงานที่ 4 นำโดย นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตัวแทนทุกกลุ่มฝ่าย ร่วมติดตามนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นไปตามแผน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องโดยมี นางสาววชิราภรณ์ กาวีต๊ะ เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องร่วมรับการนิเทศในครั้งนี้