ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมการจัดงาน Field Day ปีงบประมาณ 2566 ณ ศพก.อำเภอแม่ทา

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ดำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทาและ ศพก.อำเภอแม่ทา ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบประมาณ 2566 ณ ศพก.อำเภอแม่ทา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565