ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส. จังหวัดเตรียมความพร้อมแปลงใหญ่ลำไยตำบลเหล่ายาว สำรวจ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ กิจกรรม 2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตลำไยในรูปแบบแปลงใหญ่ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ตำบลเหล่ายาว จำนวน 50 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายตำบลเหล่ายาว มีการบรรยายให้ความรู้การจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร โดย รองประธาน สหกรณ์การเกษตรประตูป่า และการตลาดนำการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ ตลาดออนไลน์ โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

Leave a Reply