ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2565 ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ แอพพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุม อพ.สธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน และได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1