ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.ลำพูน พบปะเกษตรกรครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิต เขตอำเภอทุ่งหัวช้าง

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.45 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ กิจกรรม 2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายผู้ผลิตลำไยในรูปแบบแปลงใหญ่ ณ ศาลาประชารัฐบ้านทุ่งข้าวหาง หมู่ 1 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้างจ.ลำพูน มีการบรรยายให้ความรู้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน, ความเข้มแข็งของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร และการตลาดนำการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ ตลาดออนไลน์ มีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ ต.ตะเคียนปม เข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 ราย โดยมีการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนแปลงใหญ่ลำไย 1 กลุ่ม มีนายอาทร วงษ์สง่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการ