ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ดำรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เป็นประธานขับเคลื่อนการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom Meeting เพื่อร่วมรับทราบข้อมูลคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ทราบ Innovation Catalog ของจังหวัดลำพูน ร่วมกันพิจารณาแผนการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ประจำปีงบประมาณ 2566 และเชื่อมโยงศูนย์ AIC สู่นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์