ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เทศบาลตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศ และกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เทศบาลตำบลประตูป่า หมู่ที่ 9 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้รับเกียรติจาก นายพูลศักดิ์ กิตติบุตร ปลัดอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลประตูป่า กล่าวให้การต้อนรับ นางสุทิน ดีอุโมงค์ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน กล่าวรายงาน ภายในงาน มีสถานีเรียนรู้ จำนวน 4 สถานี ได้แก่สถานีที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยนอกฤดู (การตัดแต่งกิ่งลำไย) โดย นายชาญณรงค์ วงค์ฝั้นสถานีที่ 2 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆใช้เอง โดย นายอภิชาติ สารกาศสถานีที่ 3 การลดต้นทุนการผลิต โดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนสถานีที่ 4 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนและมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้บริการแก่เกษตรกร+65