ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (Provincial Meeting : PM) ครั้งที่ 11/2565 มีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานโครงการ ปัญหา/อุสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขและดำเนินการร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน