ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566