ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 โดยมีการคาดคะเนปริมาณผลผลิต ปริมาณพื้นที่ยืนต้น พื้นที่ให้ผลผลิต และสถานการณ์ของลำไยและมะม่วง ซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผล และการรายงานภาวะการณ์ผลิตพืช (รม. รต.) ระดับจังหวัด และระดับอำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน