ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดลำพูน

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยนางสาวอรชร ปันเตจ๊ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางเบ็ญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้ความเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดลำพูนและสาขาอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน