ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมคลินิคงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยนางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางเบญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมคลินิคงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ zoom meetings ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน