ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดกิจกรรมการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา ณ ตำบลศรีบัวบาน