ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน …ประชุมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2566

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และนางสาวสุธีวรรณ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2566 ในรูปแบบ Online ณ ห้องกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการฯร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัด 17 แห่งในพื้นที่ เขต 6 ภาคเหนือ