ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs.)

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน ในยุควิถีใหม่และอนาคตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs.) ณ ห้องประชุมทาทุ่งหลวง กัซซัน ขุนตาล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง สาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี, การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูนตามกรอบ BCGs และ SDGs Model และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ & W