ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมรับฟัง Clinic IT ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมรับฟังคลีนิกไอที (Clinic IT) ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหา IT และสารสนเทศแบบครบวงจร และเป็นช่องทางสร้างการรับรู้ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร หัวข้อในการจัดครั้งนี้ได้แก่ 1. การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับทะเบียนราษฎร แบบออนไลน์ 2.การตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิ์โฉนด นส.4 กับกรมที่ดิน แบบออนไลน์ 3.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/2566 โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการจัดคลีนิกไอทีครั้งนี้